มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

พื้นที่ตำบลหนองหมี

ขอบเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ข้อมูลปริมาณน้ำใต้ดินในตำบลหนองหมี

แผนที่แสดงวิเคราะห์ปริมาณน้ำใต้ดินด้วยหลักการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) และเส้นทางน้ำผิวดิน

แผนที่ GIS อบต.หนองหมี

ข้อมูลน้ำเพื่อการเกษตรและเตือนภัย

รายงานสถานการณ์น้ำของแม่น้ำชี จากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)
ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดยโสธร

ปฏิทินการผลิตของตำบลหนองหมี

ปฏิทินการผลิตของตำบลหนองหมี

ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของตำบลหนองหมีระบุว่า ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ประมาณ 39.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,781.25 ไร่ พื้นที่กว่าร้อยละ 95 อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ยกเว้นหมู่ 12 บ้านคำน้อย

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าไม้อยู่ทั่วไป เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำธารและลำห้วยเล็กๆ อาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูก การผลิตพืชผลทางการเกษตรหลักของตำบลหนองหมี คือ ข้าว ซึ่งทำได้เพียงปีละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฝนตามธรรมชาติ เนื่องจากตำบลนี้มีภูมิศาสตร์เป็นโคก แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง แต่มีน้ำอุปโภคและเลี้ยงสัตว์จากน้ำบาดาลที่ผุดตลอดช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และมีไฟป่าในช่วงเมษายน-พฤษภาคม สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ 99% ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก มีอาชีพเสริมในการทำไร่ เลี้ยงสัตว์และปลูกผักสวนครัว มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 13,607 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในตำบลหนองหมี ได้แก่ ข้าว ยูคาลิปตัส ยางพารา ปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ มีอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.) 11 คน อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบล 1 คน

ประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานส่วนใหญ่จะไปทำงานที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ด้านการพาณิชย์และบริการ ในชุมชนมีปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 9 แห่ง ขนาดกลาง 3 แห่ง มีร้านขายาของชำ 47 แห่ง มีร้านซ่อมรถจักยานยนต์ 3 แห่ง ร้านตัดผม 1 แห่ง โรงสีขนาดเล็ก 69 แห่ง ขนาดใหญ่ 2 แห่ง

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในปฏิทินการผลิตของที่นี่มุ่งไปที่การปลูกข้าวเป็นหลัก ปกติเกษตรกรจะเริ่มหว่านข้าวในเดือน มิถุนายน หากมีข้าวที่งอกไม่สม่ำเสมอก็จะหว่านซ่อมหรือดำซ่อมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม เดือนที่เหลือจึงเติมน้ำเข้านาและใส่ปุ๋ยช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ถัดจากนั้นจึงรอข้าวที่ตั้งท้องจนแก่และรอเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน

การผลิตหลังการทำนาจะในเดือนช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม คือ การปลูกผักสวนครัว ควบคู่ไปกับการปลูกหอม/กระเทียมในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม และการกรีดยางพาราในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

การเก็บของป่าโดยเฉพาะเห็ดที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนจะได้ผลผลิตในช่วงฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม ระหว่างนั้นชาวบ้านจะขายไม้ยูคาลิปตัสที่อายุถึงเกณฑ์ตัดได้ในเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายน

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับฤดูกาลของชุมชนประกอบด้วย ประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายน กิจกรรมธรรมะสัญจรซึ่งชาวบ้านจะมาฟังธรรมและนอนที่วัดช่วงเข้าพรรษาในเดือนสิงหาคม

หน่วยงานสนับสนุน